Overige overzichten

Verantwoordingsinformatie

Verantwoordelijkheid college van burgemeester en wethouders

De baten en lasten alsmede de balansmutaties moeten getrouw in de jaarrekening worden opgenomen. Uit het getrouw opnemen van de baten en lasten alsmede de balansmutaties, blijken een drietal rechtmatigheidscriteria niet expliciet. Dit betreffen het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium. In deze rechtmatigheidsverantwoording licht het college van burgemeester en wethouders toe in hoeverre bij de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium zijn nageleefd. Dit houdt in dat de verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties in overeenstemming zijn met door de raad vastgestelde kaders zoals de begroting en gemeentelijke verordeningen en met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving. Bij de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening is het door de raad op 17 november 2022 vastgestelde normenkader van de relevante wet- en regelgeving verder toegelicht.

Deze verantwoording hanteert een grensbedrag omdat alleen de van belang zijnde aspecten in de verantwoording hoeven te worden betrokken. Deze grens is door de raad bepaald en bedraagt 1 % van de totale lasten inclusief toevoegingen aan de reserves en is daarmee vastgesteld op ca. € 681.780

Bevinding
Het college is van mening dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de daarvoor gestelde grens.

De geconstateerde afwijkingen betreffen:

Aard van afwijkingen (x € 1.000)

Rechtmatigheid (fout)

Rechtmatigheid (onzekerheden)

EU Aanbestedingsrechtmatigheid

                             371

0

Ongecorrigeerd nog te vorderingen verstrekkingen POO (Oekraïne regeling)

134

Sociaal domein onzekerheden

0

1.065

Grens fouten en onzekerheden %

1%

3%

Grens fouten en onzekerheden €

682

2.045

In de paragraaf Bedrijfsvoering kunt u vinden welke actie het college onderneemt om de afwijkingen in de toekomst te voorkomen.

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2023 15:02:24 met de export van 07/20/2023 11:08:24