Samenvatting

Financieel resultaat op hoofdlijnen

Financieel resultaat op hoofdlijnen

Bedragen * € 1.000

Rekening

Begroting

Begroting na wijziging

Rekening

Saldo

2021

2022

2022

2022

2022

Lasten

-59.851

-56.961

-84.459

-66.507

-17.952

Baten

61.279

56.862

82.015

70.133

11.882

Saldo van baten en lasten

1.428

-99

-2.444

3.626

-6.070

Storting in reserve

-938

-1.733

-1.733

Onttrekking aan reserve

1.448

364

4.335

4.316

19

Mutaties reserves

510

364

2.602

2.583

19

Saldo

1.938

265

158

6.209

-6.051

In onderstaande tabel zijn de (grootste) afwijkingen t.o.v. de laatste prognose opgenomen.

Exploitatieresultaat 2022

Tabel gerealiseerde resultaat na de laatste bestuursrapportage

Geprognosticeerde resultaat na laatste rapportage 2022 (voordelig)

158

(bedragen * € 1.000)

De afwijkingen ten gunste van het resultaat zijn:

Bij: Voordelen

6.185

onderuitputting verwerkt in voorstel budgetoverheveling

654

lagere personeelslasten inclusief verrekening inhuur

158

lagere lasten vm bestuurders

137

lagere lasten aandeel bijdrage GR DIT

251

lagere lasten beheer overige gebouwen en gronden

90

lagere lasten gemeentelijke huisvesting

140

lagere lasten onderwijshuisvesting

120

lagere lasten onderwijsbeleid en leerlingenzaken

108

lagere lasten subsidie bibliotheek Bloemendaal

192

lagere lasten sociaal domein: maatschappelijke begeleiding statushouders

206

lagere lasten inburgering

45

lagere lasten opvang Oekraïners

1.217

lagere lasten cliëntenondersteuning Koploperstraject

114

lagere lasten sociaal domein: inkomensregelingen

244

lagere lasten sociaal domein: vervoers-/woonvoorzieningen WMO

257

lagere lasten sociaal domein: WMO begeleiding zorg in natura

100

lagere lasten milieubeheer (klimaatadaptatie en duurzaamheid)

130

lagere lasten ruimtelijke ordening; inzet op projecten

100

lagere lasten invoering Omgevingswet

233

lagere lasten uitvoering wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

38

lagere lasten exploitatie terrein Blekersveld

556

ontvangen afkoopsom project Brouwerskolkweg 2

103

hogere Algemene Uitkering Gemeentefonds

940

per saldo lagere lasten op overige taakvelden

52

De afwijkingen ten laste van het resultaat zijn:

Af: Nadelen

292

lagere opbrengst leges omgevingsvergunningen

292

Gerealiseerde afwijking (voordelig)

6.051

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2023 15:02:24 met de export van 07/20/2023 11:08:24