Samenvatting

Bestuurlijke samenvatting

De jaarrekening 2022 sluit met een positief resultaat van € 6.209.018,64.

Netto (gezuiverd) resultaat na eliminatie incidentele baten en lasten
Gemeenten moeten sturen op een structureel sluitende begroting. Het exploitatieresultaat 2022
wordt beïnvloed door mutaties in reserves en door mutaties van incidentele en structurele aard. Voor de gespecificeerde overzichten van de toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves en de incidentele baten en lasten per programma wordt verwezen naar de jaarrekening. Incidentele baten en lasten leiden tot minder inzicht in het reguliere, meerjarige beeld om de structurele effecten op het materieel begrotingsevenwicht te kunnen bewaken. Eliminatie van de incidentele baten en lasten op het resultaat na bestemming, levert een gezuiverd netto resultaat op. Dit biedt meer inzicht op het meerjarig structureel financieel perspectief. Onderstaande tabel geeft inzicht in het gezuiverd netto resultaat 2022.

Het jaarrekeningresultaat gecorrigeerd voor incidentele baten en lasten komt uit op een positief
resultaat van € 3.976.054. Dit positief resultaat biedt enige houvast dat het materieel begrotingsevenwicht voor de begroting 2024 en volgende jaren in stand blijft. Echter de toename van de kosten in het sociaal domein, de druk op de algemene uitkering uit het Gemeentefonds en de kosten voor uitvoering van het klimaatbeleid zullen de financiële positie op kortere en langere termijn beïnvloeden.

Het ‘gezuiverd’ resultaat geeft ook dit keer weer reden tot nader onderzoek of de ramingen voor de komende begroting kunnen worden aangescherpt. Dit onderzoek maakt jaarlijks onderdeel uit van het begrotingsproces en is gewenst zo niet noodzakelijk om de voorziene financiële effecten zoals hiervoor gememoreerd op te kunnen vangen. Het is nog onbekend hoe de precieze uitwerking is, maar een prudent financieel beleid blijft noodzakelijk.

Toelichting exploitatieresultaat 2022
Voor het verklaren van het saldo wordt uitgegaan van het rekeningsaldo in vergelijking met het
geraamde begrotingssaldo na wijziging. De begroting 2022 inclusief de nieuwe voorstellen en de
uitwerking van de septembercirculaire 2021 sloot na vaststelling in de raad van 4 november 2021
met een positief saldo van € 265.448. Bij de behandeling van zowel de Zomernota als het
Eindejaar voorstel bent u geïnformeerd over het verdere verloop van het geprognosticeerde
begrotingssaldo. Na verwerking van alle besluiten met financiële gevolg in de raad van 22 december 2022 (Eindejaarvoorstel, herijking financiën Vitaal Vogelenzang) is een verwacht overschot voor het boekjaar 2022 geprognosticeerd van € 157.940. De jaarrekening 2022 heeft een positief resultaat van € 6.209.019. Dit betekent een voordelige afwijking van € 6.051.079 ten opzichte van de laatste prognose. Het eindresultaat vormt het saldo van de verschillende afwijkingen ten opzichte van de in de programmabegroting 2022 vastgestelde
ramingen na het Eindejaarvoorstel. De afwijkingen t.o.v. de laatste rapportage worden per
taakveld toegelicht bij de verantwoording van de programma's in de jaarrekening 2022. Het betreft
afwijkingen van geldstromen die bij het opstellen van de laatste prognose nog niet bekend of te
voorzien waren.

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2023 15:02:24 met de export van 07/20/2023 11:08:24