Overige overzichten

Wet normering topinkomens (WNT)

De Wet normering topinkomens (WNT) is van toepassing op de gemeente Bloemendaal. Het voor op de gemeente Bloemendaal toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2022 € 216.000. Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband.
De WNT verplicht tot openbaarmaking van de bezoldiging van de zogenaamde “topfunctionarissen”. “Topfunctionarissen” zijn diegenen die leiding geven aan de gehele organisatie en in de WNT als zodanig zijn aangemerkt. De bezoldiging van deze functionarissen wordt hieronder weergegeven:

Bedragen x € 1

Mevrouw
J. Kroon

Mevrouw
J. Witte

De heer
P. Dubbe

Functiegegevens

Gemeente-secretaris

Griffier

Gemeente-secretaris

2022

1/1 - 30/6

1/1 - 31/12

1/9 - 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

1,0

1,0

Dienstbetrekking?

Ja

Ja

Ja

Bezoldiging

 

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

56.785

92.137

35.459

Beloningen betaalbaar op termijn

10.129

16.542

5.457

Uitkering wegens beëindiging van het dienstverband

3.501

0

0

Bezoldiging

70.415

108.679

40.916

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum*

107.112

216.000

72.197

-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedrag

0

0

0

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Bedragen x € 1

Mevrouw
J. Kroon

Mevrouw
J. Witte

De heer
P. Dubbe

Functiegegevens

Gemeente-secretaris

Griffier

Gemeente-secretaris

Aanvang en einde functievervulling in 2021

1/5 – 31/12

1/1 - 31/12

n.v.t.

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

1,0

n.v.t.

Dienstbetrekking?

Ja

Ja

n.v.t.

Bezoldiging

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

72.632

87.437

n.v.t.

Beloningen betaalbaar op termijn

13.583

15.604

n.v.t.

Bezoldiging

86.215

103.041

n.v.t.

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum*

140.288

209.000

n.v.t.

* Het individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum is het bezoldigingsmaximum herrekend naar de omvang en de duur van het dienstverband van de betreffende topfunctionaris. De berekening is als volgt:
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum =
waarbij: x = het voor de WNT-instelling toepasselijke bezoldigingsmaximum, a = deeltijdfactor (maximaal 1,0 fte) en b = het aantal kalenderdagen (niet: werkdagen) tussen aanvang en einde van de functievervulling, in het kalenderjaar.

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT
Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2022 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2022 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden vermeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2023 15:02:24 met de export van 07/20/2023 11:08:24