Programma's

Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Doel van dit programma is het op duurzame wijze beheren en inrichten van (water) wegen en het stimuleren van adequaat openbaar vervoer.

Het wegbeheer is gericht op het bereiken en handhaven van een veilig onderhoudsniveau, met – over de jaren heen – minimale kosten. Daarbij besteden we extra aandacht aan de fiets- en voetpaden.

Verkeer gemeentelijk
De verkeersveiligheid in de gemeente bevorderen we onder meer door het verbeteren van verkeerslichten en oversteekplaatsen (zebra’s), bijvoorbeeld met knipperende ledverlichting. Rioolvervangingsprojecten combineren we waar mogelijk met een veilige (her)inrichting van de weg. Bij herinrichting van wegen is participatie met bewoners en andere belanghebbenden belangrijk.

Het parkeerbeleid gaat vooral over regulering van parkeerdruk in woon- en winkelgebieden. Instrumenten zijn betaald parkeren en vergunningparkeren. Daarnaast beheren we twee parkeerterreinen bij het strand van Bloemendaal aan Zee.

Dringende kleine aanpassingen ten behoeve van verkeersveiligheid zijn altijd mogelijk (binnen budget kleine verkeersmaatregelen).

Verkeer regionaal
We nemen actief deel aan de samenwerking Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland. Samen met Haarlem, Heemstede en Zandvoort sparen we in 15 jaar tijd een bedrag van ca. € 19,5 miljoen. Dit geld wordt gebruikt voor regionale projecten in verschillende programma’s: fiets, openbaar vervoer en auto-infrastructuur. Hierbij gaat het om het uitvoeren van verkeersstudies en (mede-) financiering van projecten van zowel de vier deelnemende gemeenten als van bijvoorbeeld de provincie. Voor het Mobiliteitsfonds wordt jaarlijks een investeringsplan (Jaarplan) gemaakt.  

Vervoer
We stimuleren een adequaat openbaar vervoersysteem (bus en trein) door te overleggen over de invulling van vervoersconcessies en lijnenplannen. De provincie is verantwoordelijk voor het busvervoer en de NS en Prorail voor de treinen en het spoornet. Als gemeente zorgen we voor bushaltes en abri’s en houden we zoveel mogelijk rekening met bus-vriendelijke aanpassingen bij het onderhouden van wegen.

Waterstaat
Wij beheren geen economische havens en economische waterwegen.

Openbare verlichting
Speerpunten van het beleid voor openbare verlichting zijn duurzaamheid, energiebesparing en voorkomen van lichthinder en lichtvervuiling. Daarom vervangen wij de komende jaren jaarlijks ca. 500 verlichtingsarmaturen door dimbare LED-verlichting.

Lasten

Begroot € 4.228.708
Gerealiseerd € 4.213.814
Afwijking € 14.894
Deze pagina is gebouwd op 07/27/2023 15:02:24 met de export van 07/20/2023 11:08:24