Overige overzichten

Overzicht van baten en lasten en post Onvoorzien

Bedragen x € 1.000
Omschrijving

Begroting

Begroting na wijziging

Rekening

Programma

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Baten

Lasten

Saldo

Bestuur en ondersteuning

1.515

-3.865

-2.350

3.055

-4.563

-1.508

3.356

-4.885

-1.529

Veiligheid

12

-2.571

-2.558

57

-2.615

-2.558

99

-2.507

-2.408

Verkeer, vervoer en waterstaat

172

-3.842

-3.670

171

-4.229

-4.058

260

-4.214

-3.953

Economie

81

-120

-40

119

-204

-85

113

-209

-96

Onderwijs

186

-2.316

-2.130

1.465

-3.687

-2.221

370

-2.331

-1.961

Sport, cultuur en recreatie

1.136

-5.610

-4.474

1.118

-6.072

-4.954

1.144

-5.663

-4.519

Sociaal domein

3.088

-16.794

-13.706

6.341

-23.129

-16.788

6.855

-21.350

-14.496

Volksgezondheid en milieu

8.379

-8.296

83

8.680

-8.762

-82

8.841

-8.562

279

Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing

1.005

-2.123

-1.118

15.654

-19.313

-3.659

1.783

-4.585

-2.802

Totaal programma's

15.574

-45.537

-29.963

36.660

-72.573

-35.913

22.821

-54.306

-31.485

Algemene dekkingsmiddelen

Lokale heffingen, waarvan de besteding niet gebonden is

14.067

0

14.067

14.172

0

14.172

14.267

0

14.267

Algemene uitkeringen

25.301

0

25.301

29.366

0

29.366

30.306

0

30.306

Dividend

150

0

150

146

0

146

146

0

146

Saldo financieringsfunctie

21

-392

-371

26

-361

-335

56

-362

-305

Overige algemene dekkingsmiddelen

0

-50

-50

0

-45

-45

0

0

0

Totaal algemene dekkingsmiddelen

39.539

-442

39.097

43.710

-406

43.304

44.775

-362

44.414

Kosten van overhead

1.749

-10.982

-9.233

1.645

-11.480

-9.835

2.537

-11.839

-9.302

Bedrag van de heffing voor vennootschapsbelasting

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

56.862

-56.961

-99

82.015

-84.459

-2.444

70.133

-66.507

3.626

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

364

0

364

4.335

-1.733

2.602

4.316

-1.733

2.583

Gerealiseerde resultaat

57.226

-56.961

265

86.350

-86.192

158

74.449

-68.240

6.209

Toelichting exploitatieresultaat 2022
Voor het verklaren van het saldo wordt uitgegaan van het rekeningsaldo in vergelijking met het geraamde begrotingssaldo na wijziging. De begroting 2022 inclusief de nieuwe voorstellen en de uitwerking van de septembercirculaire 2021 sloot na vaststelling in de raad van 4 november 2021 met een positief saldo van € 265.448. Na verwerking van alle besluiten met financiële gevolg in de raad van 22 december 2022 (Eindejaarvoorstel, herijking financiën Vitaal Vogelenzang) is een verwacht overschot voor het boekjaar 2022 geprognosticeerd van € 157.940. De jaarrekening 2022 heeft een positief resultaat van € 6.209.018. Dit betekent een voordelige afwijking van € 6.051.079 ten opzichte van de laatste prognose. Het eindresultaat vormt het saldo van de verschillende afwijkingen ten opzichte van de in de programmabegroting 2022 vastgestelde ramingen na het Eindejaarvoorstel. De afwijkingen t.o.v. de laatste rapportage worden per taakveld toegelicht bij de verantwoording van de programma's in de jaarrekening 2022. Het betreft afwijkingen van geldstromen die bij het opstellen van de laatste prognose nog niet bekend of te voorzien waren.
In onderstaande tabel zijn de (grootste) afwijkingen t.o.v. de laatste prognose opgenomen.

De afwijkingen zijn per saldo zowel incidenteel (ca. € 3,8 mln.) als structureel (ca. € 2,2 mln.) van aard.

Incidentele afwijkingen
Incidentele effecten hebben géén effect op het reguliere structurele meerjarige beeld maar maken wel een substantieel onderdeel (= € 3,8 mln.) uit van het jaarrekeningresultaat. Voor een bedrag van € 0,7 mln. is daarover verantwoording afgelegd bij het voorstel budgetoverheveling, vastgesteld in de raad van 2 februari 2023.
Naast de reeds gemelde budgetoverheveling van € 0,7 mln. zijn de volgende incidentele effecten gerealiseerd:

 1. Niet bestede kosten ad € 120.000 voor het opstellen van het IHP en huren tijdelijke onderwijshuisvesting;
 2. Niet bestede extra ontvangen rijksmiddelen t.b.v. culturele activiteiten bedoeld voor de verbouwing van de bibliotheek Bloemendaal (=€ 192.000);
 3. Niet bestede rijksgelden voor begeleiding statushouders en veranderopgave inburgering voor een totaalbedrag van € 251.000;
 4. Niet bestede rijksgelden voor opvang Oekraïners ad ca. 1,217 miljoen;
 5. Niet bestede rijksgelden voor Koploperstraject Cliëntenondersteuning (=€ 114.000);
 6. Niet bestede rijksgelden voor de inkomensregelingen TONK/TOZO en energietoeslag ad ca. € 244.000;
 7. Niet bestede rijksuitkering decembercirculaire implementatie Omgevingswet ad € 232.000;
 8. Niet besteed rijksgeld septembercirculaire wet Kwaliteitsborging voor het bouwen ad € 38.000;
 9. Vrijval van budgetten exploitatie terrein Blekersveld voor totaal € 556.000;
 10. Ontvangen afkoopsom sociale woningbouw project Brouwerskolkweg 2 ad € 103.000.

Van de hierboven niet bestede rijksgelden zal voor een totaalbedrag van ca. € 2,4 miljoen worden meegenomen in het voorstel resultaatbestemming jaarrekening 2022. Dit als aanvulling op het voorstel budgetoverheveling, vastgesteld in de raad van 2 februari 2023.

Structurele afwijkingen
De structurele afwijkingen van per saldo € 2,2 miljoen kunnen aanleiding geven de ramingen voor de huidige (2023) en komende begrotingen aan te scherpen en zijn daarom aan extra onderzoek onderhevig.

 1. Op de personeelsbegroting van ca. € 15,1 miljoen is een onderuitputting op de personeelslasten gerealiseerd van ca. € 158.000 a.g.v. nog niet ingevulde vacatureruimte. Dit betreft een eenmalig effect;
 2. De lagere bijdrage ad € 251.000 aan de GR DIT heeft te maken met het eerder dan gepland behalen van de verdeelsleutel op basis van inwonertal. Er is sprake van een eenmalig effect;
 3. De in de begroting 2022 opgenomen eenmalige bedragen voor klein en normaal onderhoud van gemeentelijke gebouwen voor een totaalbedrag van ca. € 230.000 zijn niet besteed. In het verleden maakten deze budgetten onderdeel uit van het MeerJaren OnderhoudsPlan gebouwen (MJOP) maar moeten volgens het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) direct ten laste van de begroting worden verantwoord. Als gevolg van een eenmalige technische omzetting maakten deze budgetten onderdeel uit van de begroting 2022. Er is sprake van een eenmalig effect;
 4. Op het taakveld ruimtelijke ordening is als gevolg van inzet op de projecten GGZ Ingeest en Vitaal Vogelenzang een voordeel behaald van ca. € 100.000. Dit kan als eenmalig effect worden beschouwd;
 5. De geraamde algemene uitkering Gemeentefonds viel voor een bedrag van bijna € 1 miljoen hoger uit. Dit had alles te maken met de compensatie voor verschillende gemeentelijke taakvelden waaronder o.a. invoering Omgevingswet, energietoeslag en Oekraïne. Betreft eenmalige effecten;
 6. In de begroting zijn de afgelopen jaren substantiële bedragen opgenomen voor klimaatadaptatie en duurzaamheid. In de begroting 2022 is een onder uitputting gerealiseerd van ca. € 130.000. De opgaven voor de gemeente voor dit taakveld zijn de komende jaren talrijk. Er is sprake van een eenmalig effect;
 7. Het voordeel ad € 137.000 op de pensioenlasten voormalige bestuurders is het gevolg van de instelling van de pensioenvoorziening die jaarlijks op basis van actuariële berekeningen wordt herijkt;
 8. Niet bestede structurele gelden ad € 168.000 voor onderwijshuisvesting, onderwijsbeleid en leerlingenzaken;
 9. Niet bestede budgetten in het sociaal domein voor vervoers-/woonvoorzieningen WMO en WMO begeleiding voor een totaalbedrag van ca. € 357.000. Het betreft hier open-einde financieringen die sterk afhankelijk zijn van aanvragen a.g.v. sociaal maatschappelijke vraagstukken;
 10. Tegenover de hiervoor genoemde voordelen is er ook een nadelig structureel effect te melden en dat betreft de lagere opbrengst leges omgevingsvergunningen ad € 292.000.

Verloop post onvoorzien 2022

In de begroting is een post onvoorzien ad € 50.000 voor alle taakvelden opgenomen. Deze post is bedoeld als dekking voor lasten die niet in de begroting zijn voorzien.
Onderstaand een overzicht van de aanwending van de post onvoorzien 2022.

Programma

Taakveld

Omschrijving

2022

Post onvoorzien

-50.000

Bestuur en ondersteuning

0.4 Overhead

Deelname onderzoek naar in beslag genomen Joods vastgoed tijdens WOII

5.000

Saldo

-45.000

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2023 15:02:24 met de export van 07/20/2023 11:08:24