Overige overzichten

Taakvelden

plus = voordeel, min = nadeel

Bedragen x € 1.000

Begroting na wijziging

Rekening

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

0

Bestuur en ondersteuning

41.670

50.864

32.682

-18.820

53.097

34.276

0.1

Bestuur

17

17

-2.426

-2.291

18

-2.273

0.2

Burgerzaken

351

351

-859

-1.266

421

-845

0.3

Beheer overige gebouwen en gronden

324

1.870

1.568

-257

1.916

1.658

0.4

Overhead

1.749

1.645

-9.835

-11.839

2.537

-9.302

0.5

Treasury

171

172

133

-44

202

158

0.61

OZB woningen

9.331

9.179

8.685

-614

9.300

8.686

0.62

OZB niet-woningen

2.139

2.006

1.565

-552

2.056

1.504

0.63

Parkeerbelasting

1.886

1.886

1.886

-1

1.864

1.863

0.64

Belastingen overig

37

37

37

67

67

0.7

Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

25.301

29.366

29.366

30.306

30.306

0.8

Overige baten en lasten

-40

-223

94

-129

0.10

Mutaties reserves

364

4.335

2.602

-1.733

4.316

2.583

1

Veiligheid

12

57

-2.558

-2.506

99

-2.408

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

44

-1.623

-1.580

44

-1.537

1.2

Openbare orde en veiligheid

12

13

-935

-926

55

-871

2

Verkeer, vervoer en waterstaat

172

171

-4.058

-4.214

260

-3.954

2.1

Verkeer en vervoer

149

148

-3.860

-3.932

230

-3.702

2.2

Parkeren

2

2

-201

-268

2

-266

2.3

Recreatieve havens

21

21

3

-14

28

14

3

Economie

1.577

2.000

1.796

-209

2.002

1.793

3.1

Economische ontwikkeling

38

-47

-83

38

-45

3.2

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

81

81

-38

-126

75

-51

3.4

Economische promotie

1.496

1.881

1.881

1.889

1.889

4

Onderwijs

186

1.466

-2.221

-2.331

370

-1.960

4.2

Onderwijshuisvesting

860

-1.579

-1.495

69

-1.426

4.3

Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

186

606

-642

-836

301

-534

5

Sport, cultuur en recreatie

1.136

1.118

-4.954

-5.662

1.144

-4.518

5.1

Sportbeleid en activering

-511

-541

66

-475

5.2

Sportaccommodaties

264

251

-180

-416

237

-179

5.3

Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

317

317

-581

-889

268

-621

5.5

Cultureel erfgoed

-167

-75

-75

5.6

Media

-680

-488

-488

5.7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

555

550

-2.835

-3.253

573

-2.680

6

Sociaal domein

3.088

6.341

-16.788

-21.350

6.855

-14.496

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

8

3.218

-1.969

-4.068

3.588

-480

6.2

Wijkteams

-1.362

-1.210

33

-1.177

6.3

Inkomensregelingen

3.008

3.050

-3.086

-5.886

3.044

-2.842

6.4

Begeleide participatie

-738

-759

21

-737

6.5

Arbeidsparticipatie

-425

-390

2

-389

6.6

Maatwerkvoorzieningen (WMO)

10

10

-1.432

-1.223

17

-1.206

6.71

Maatwerkdienstverlening 18+

62

62

-3.557

-3.570

113

-3.458

6.72

Maatwerkdienstverlening 18-

-3.991

-4.064

9

-4.055

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

1

-228

-180

28

-152

6.82

Geëscaleerde zorg 18-

7

Volksgezondheid en milieu

8.379

8.680

-83

-8.563

8.840

278

7.1

Volksgezondheid

35

-949

-1.003

37

-966

7.2

Riolering

3.828

3.968

765

-3.217

3.983

766

7.3

Afval

4.175

4.180

946

-3.399

4.351

953

7.4

Milieubeheer

121

-875

-585

44

-541

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

376

376

30

-359

425

66

8

Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing

1.005

15.654

-3.659

-4.584

1.783

-2.802

8.1

Ruimte en Leefomgeving

105

105

-841

-806

123

-683

8.2

Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

13.857

-1

-187

187

8.3

Wonen en bouwen

900

1.692

-2.817

-3.591

1.473

-2.119

Totaal

57.225

86.351

157

-68.239

74.450

6.209

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2023 15:02:24 met de export van 07/20/2023 11:08:24