Overige overzichten

Incidentele baten en lasten

INCIDENTELE BATEN 2022

Begroot

Werkelijk

Taakveld

Programma 0 Bestuur en ondersteuning

5.645.379

6.054.964

0.3

Verkoop diverse stukjes grond

40.418

44.575

0.3

Verkoop woningen

1.510.145

1.510.145

0.10

Onttrek. flex. alg. res.; budgetoverheveling GR DIT

47.500

47.500

0.10

Onttrek. flex. alg. res.; budgetoverheveling raadsvragen

28.625

28.625

0.10

Onttrek. flex. alg. res.; aanvulling tijdelijke huisvesting

10.100

10.100

0.10

Onttrek. flex. alg. res.; voorziening pensioengelden bestuurders

538.333

538.333

0.10

Onttrek. flex. alg. res.; integriteitsmeldingen

35.421

35.421

0.10

Onttrek. flex. alg. res.; WKO dorpshuis Vogelenzang

9.708

9.708

0.10

Onttrek. bufferreserve; risico inventarisatie

49.347

49.347

0.10

Onttrek. flex. alg. res.; verkoop grond Bos en Duinln 17

5.000

5.000

0.10

Onttrek. flex. alg. res.; tijd. Huisvest. Brandweer B'broek

108.900

108.900

0.10

Onttrek. flex. alg. reserve; enegineeringskst Kop Zeeweg

195.000

195.000

0.10

Onttrek. flex. alg. res.; Voorbuurt

40.000

40.000

0.10

Onttrek. flex. alg. res.; plan biodiversiteit en nachtleven

19.335

19.335

0.10

Onttrek. flex. alg. res.; plantsoenrenovatie Veen en Duin

25.000

25.000

0.10

Onttrek. flex. alg. res.; nazorg nutsbedrijven

80.000

80.000

0.10

Onttrek. flex. alg. res.; Integraal Huisvestingsplan onderwijs

63.890

63.890

0.10

Onttrek. flex. alg. res.; verhogen budget monumenten

20.000

20.000

0.10

Onttrek. flex. alg. res.; isoleren kap hooiberg

23.297

23.297

0.10

Onttrek. flex. alg. res.; vernieuwing bibliotheek

191.761

191.761

0.10

Onttrek. flex. alg. res.; koploperstraject Cliënten ondersteuning

150.000

150.000

0.10

Onttrek. flex. alg. res.; aanvulling budgetoverheveling IASZ

284.000

284.000

0.10

Onttrek. flex. alg. res.; budgetoverh.warmtetransitie

31.093

31.093

0.10

Onttrek. flex. alg. res.; geluidsonderzoek Formule 1

41.991

41.991

0.10

Onttrek. flex. alg. res.; saneringskosten Blekersveld

400.000

400.000

0.10

Onttrek. flex. alg. res.; implementatiekosten Omgevingswet

74.000

74.000

0.10

Onttrek. flex. alg. res.; aanvangsinvestering Oldenhove

1.420.000

1.420.000

0.10

Onttrek. ver. fonds; verduurzaming woningen C. Schulzlaan

166.000

166.000

0.10

Onttrek. flex. alg. res.; afkoopsom Dr. Bakkerlaan

30.900

30.900

Paragraaf Corona; Bestuur en ondersteuning 2021

5.615

411.043

Taakveld

Programma 1 Veiligheid

0

0

Paragraaf Corona; Veiligheid

0

0

Taakveld

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

0

0

Paragraaf Corona; Verkeer, Vervoer en Waterstaat

0

0

Taakveld

Programma 3 Economie

38.341

38.341

Paragraaf Corona; Economie

38.341

38.341

Taakveld

Programma 4 Onderwijs

420.000

112.920

Paragraaf Corona; Onderwijs

420.000

112.920

Taakveld

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

-5.304

-5.304

Paragraaf Corona; Sport, Cultuur en Recreatie

-5.304

-5.304

Taakveld

Programma 6 Sociaal domein

3.065.400

3.574.897

Programma 6 Oekraïne

3.065.400

3.567.047

Paragraaf Corona; Sociaal domein

0

7.850

Taakveld

Programma 7 Volksgezondheid en milieu

134.970

60.430

7.1

Rijksbijdrage lokale preventieaanpak 2022 (SPUK)

20.000

22.447

7.4

Bijdrage Mobiliteitsfonds onderzoek spoor te Overveen

41.991

32.983

7.4

Rijksbijdrage aanpak energiearmoede (SPUK)

72.979

5.000

Paragraaf Corona; Volksgezondheid en milieu

0

0

Taakveld

Programma 8 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing

791.740

766.128

8.3

Subsidie bodemsanering provincie NH Blekersveld

90.666

122.666

8.3

Bijdrage Rijk; specif. uitk. reduceren energieverbruik

201.074

133.721

8.3

Bijdrage Rijk; huisvesting kwetsbare groepen 2020-2022

50.000

50.000

8.3

Bijdrage Rijk; regeling huisvesting aandachtsgroepen

450.000

450.000

8.3

Innovatiefonds Oldenhove; beschermd wonen

0

9.741

Paragraaf Corona; Volkshuisvesting. leefomgeving. en stedelijke vernieuwing

0

0

TOTAAL INCIDENTELE BATEN

10.090.526

10.602.376

INCIDENTELE LASTEN 2022

Begroot

Werkelijk

Taakveld

Programma 0 Bestuur en ondersteuning

-2.447.751

-2.346.757

0.1

St. in voorziening pensioengelden (vm) bestuurders

-538.333

-538.333

0.4

Implem.- opleidingskosten Wet open overheid,

-55.713

-1.462

0.4

Implementatiekosten vern. Beheer Openbare Ruimte

-46.000

-10.800

0.4

Huur tijdelijke huisvesting gemeentewerk buitendienst

-10.100

-6.131

0.10

St. verkoop stukjes grond in reserve afbouw schulden

-40.418

-40.418

0.10

St. verkoop woningen in reserve afbouw schulden

-1.515.145

-1.515.145

0.10

St. in flex. algemene reserve -verlaging Bufferreserve

-49.347

-49.347

0.10

St. bommenregeling in reserve opruiming explosieven

-55.304

-55.304

0.10

St. in flex. alg. reserve; bijdrage mobiliteitsfonds

-41.991

-41.991

0.10

St. in verefeningsfonds; afkoopsom Dr. Bakkerlaan

-30.900

-30.900

Programma 0 Oekraïne

0

-53.389

Paragraaf Corona; Bestuur en ondersteuning

-64.500

-3.537

Taakveld

Programma 1 Veiligheid

-141.609

-64.172

1.1

Huur tijdelijke huisvesting brandweerpost Bennebroek

-108.900

-20.467

Programma 1 Oekraïne

0

-6.225

Paragraaf Corona; Veiligheid

-32.709

-37.480

Taakveld

Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

-195.000

-45.950

2.1

Engineeringskosten incl. voorbereiding en toezicht Kop Zeeweg

-195.000

-45.950

Paragraaf Corona; Verkeer, Vervoer en Waterstaat

0

0

Taakveld

Programma 3 Economie

-36.317

-36.317

3

Paragraaf Corona; Economie

-36.317

-36.317

Taakveld

Programma 4 Onderwijs

-486.155

-148.946

4.2

Tijdelijke huisvesting Hartenlust VMBO

-40.000

-14.307

Programma 4 Oekraïne

-26.155

-21.160

Paragraaf Corona; Onderwijs

-420.000

-113.479

Taakveld

Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

-217.674

-19.338

5.2

Verplaatsen jeugdhonk tbv sportcomplex Vogelenzang

-25.913

-7.404

5.3

Vernieuwing bibliotheek Bloemendaal

-191.761

0

Programma 5 Oekraïne

0

-11.934

Paragraaf Corona; Sport, Cultuur en Recreatie

0

0

Taakveld

Programma 6 Sociaal domein

-4.458.553

-3.317.578

6.1

Implementatie nieuwe Wet Inburgering

-60.000

0

6.1

Veranderopgave inburgering, taalnivo statushouders

-54.100

-9.100

6.2

Koploperstraject Cliënten ondersteuning

-150.000

-35.991

6.3

Energietoeslag 2022

-886.053

-872.000

Programma 6 Oekraïne

-3.065.400

-2.356.370

Paragraaf Corona; Sociaal domein

-243.000

-44.117

Taakveld

Programma 7 Volksgezondheid en milieu

-266.063

-66.093

7.1

Subsidie preventieaanpak Gelukkig Gezond (SPUK)

-20.000

-10.123

7.4

Geluidsonderzoek spoor Overveen i.v.m. Formule 1

-41.991

-32.983

7.4

Duurzaamheidsbudget;aanpak energiearmoede (SPUK)

-72.979

-5.000

7.4

Planvorming, impl. en wijkuitvoeringsplan duurzaamheid

-131.093

-17.987

Paragraaf Corona; Volksgezondheid en milieu

0

0

Taakveld

Programma 8 Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing

-3.331.814

-2.324.259

8.3

Bijdrage Brederode Wonen verduurzamen 17 woningen

-166.000

-166.000

8.3

Invoeringskosten Wet kwaliteitsborging bouw

-38.147

0

8.3

Implementatie en invoeringskosten Omgevingswet

-306.593

-15.181

8.3

Kosten Regeling Reductie Energiegebruik Woning (RREW)

-201.074

-133.721

8.3

Bouw- en woonrijp maken Blekersveld

-300.000

-145.735

8.3

Saneringskosten Blekersveld

-400.000

0

8.3

Huisvesting kwetsbare groepen

-50.000

-73.322

8.3

Achterstallig onderhoud gebouw Oldenhove

-1.000.000

-1.026.133

8.3

Inrichten buitenruimte en woonunits Oldenhove

-600.000

-497.570

8.3

Begeleidings- en advieskosten Oldenhove

-100.000

-92.623

8.3

Onvoorzien Oldenhove

-170.000

-170.000

Programma 8 Oekraïne

0

-3.974

Paragraaf Corona; Volkshuisvesting. leefomgeving. en stedelijke vernieuwing

0

0

TOTAAL INCIDENTELE LASTEN

-11.580.936

-8.369.411

TOTAAL INCIDENTELE BATEN

10.090.526

10.602.376

SALDO INCIDENTELE BATEN EN LASTEN

-1.490.410

2.232.965

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2023 15:02:24 met de export van 07/20/2023 11:08:24