Paragrafen

Verbonden Partijen

Verbonden partijen zijn partijen waarmee de gemeente een bestuurlijke relatie heeft en waarin zij eveneens een financieel belang heeft. Partijen waarin de gemeente alleen een bestuurlijk belang heeft en waaruit geen juridisch afdwingbare financiële verplichtingen voortkomen, maken onderdeel uit van een programma.

Van een bestuurlijk belang is sprake wanneer de gemeente op enigerlei wijze zeggenschap heeft. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld een zetel in het bestuur dan wel stemrecht bij bestuurlijke beslissingen. Het financieel belang betekent dat middelen die de gemeente aan een derde partij ter beschikking heeft gesteld, niet terugontvangen kunnen worden in geval van faillissement en dat financiële problemen op de gemeente verhaald kunnen worden.

Gemeenschappelijke regelingen  

De gemeente heeft bestuurlijke en financiële belangen in gemeenschappelijke regelingen, verenigingen en stichtingen (verbonden partijen). Gemeenschappelijke regelingen voeren beleid uit voor de gemeente wat in principe door de gemeente in eigen beheer kan worden uitgevoerd. Men spreekt wel van verlengd lokaal bestuur. De gemeente mandateert als het ware deze verbonden partijen en blijft eindverantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen. In de raad van 18 mei 2017 is de nota Grip op samenwerking Bloemendaal 2017 vastgesteld.

Onderstaand worden de verbonden partijen genoemd en wordt uiteengezet wat de doelstelling, de tijdsduur van de regeling, mogelijke ontwikkelingen en het financiële belang is.

A. Gemeenschappelijke regelingen

Naam

Rechtsvorm

Vestigingsplaats

Publiek belang

Tijdsduur

Veiligheidsregio Kennemerland (VRK)

Zware GR

Haarlem

Openbare orde, gezondheid en veiligheid door Regionale brandweer en GGD Kennemerland

Onbepaald

Participatiebedrijf Spaarne Werkt

Zware GR

Cruquius

Sociale werkvoorziening

Onbepaald

Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid (GBKZ)

Lichte GR

Overveen

Belastingheffing en -inning, uitvoering wet WOZ

Onbepaald

Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ)

Lichte GR

Heemstede

Uitvoering van taken Sociale zekerheid

Onbepaald

Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten “West-Kennemerland”

Zware GR

Haarlem

Leerplichtadministratie, leerplicht-handhaving en voortijdig schoolverlaten

Onbepaald

Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland

Zware GR

Haarlem

Bereikbaarheid regio Zuid-Kennemerland

Onbepaald

Digitale Informatievoorziening en Technologie

Lichte GR

Heemstede

Beheer en dienstverlening ICT Infrastructuur

Onbepaald

Omgevingsdienst IJmond

Zware GR

Beverwijk

Veilige en gezonde fysieke leefomgeving

Onbepaald

B. Vennootschappen en coöperaties

Naam

Rechtsvorm

Vestigingsplaats

Publiek belang

Tijdsduur

BNG Bank N.V.

NV

Den Haag

Bankier voor overheden

Onbepaald

Stedin Groep

NV

Rotterdam

Elektriciteits- en gasbeheer

Onbepaald

Meerlanden

NV

Rijsenhout

Afvalinzameling en verwerking

Onbepaald

C. Stichtingen en verenigingen

Naam

Rechtsvorm

Vestigingsplaats

Publiek belang

Tijdsduur

Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland (Rijk)

Stichting

Heemstede

Inkoopsamenwerking

Onbepaald

Stichting Openbaar Onderwijs Zuid-Kennemerland (STOPOZ)

Stichting

Haarlem

Aanbod van openbaar onderwijs

Onbepaald

D. Overige verbonden partijen

Naam

Rechtsvorm

Vestigingsplaats

Publiek belang

Tijdsduur

Metropoolregio Amsterdam (MRA)

Convenant

Amsterdam

Betere samenwerking in MRA gebied

5 jaar vanaf 1 jan 2017

Gemeenschappelijk Orgaan Bescherm Wonen

GO

Haarlem

Decentralisatie Beschermd Wonen

Tot 1-1-2025

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2023 15:02:24 met de export van 07/20/2023 11:08:24