Balans en toelichting

Balans

31-12-2022

31-12-2021

Vaste Activa

60.777.124

60.289.165

Materiele vaste activa

58.478.374

57.953.138

Investeringen met een economisch nut

28.331.014

28.533.030

Investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van kosten een heffing kan worden geheven

23.956.568

23.893.432

Investeringen met maatschappelijk nut

6.190.793

5.526.677

Financiele vaste activa

2.298.750

2.336.027

Kapitaalverstrekking aan deelnemingen

1.547.257

1.536.336

Kapitaalverstrekking aan overige verbonden partijen

33.678

Overige langlopende leningen

751.493

766.013

Vlottende activa

16.235.884

16.810.890

Voorraden

430.250

243.152

Voorraden: Onderhanden werk (incl bouwgronden in expl)

430.250

243.152

Uitzettingen

9.850.834

12.382.997

Rekening courant verhoudingen overige niet-financiële instellingen

857.295

3.133.976

Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een looptijd < 1 jaar

1.789.614

1.351.039

Uitzettingen overige vorderingen

2.050.118

2.319.882

Uitzettingen: Vorderingen op openbare lichamen

5.153.807

5.578.100

Liquide middelen

386.678

384.785

Banksaldi

380.413

379.633

Kassaldi

6.265

5.151

Overlopende activa

5.568.123

3.799.956

Nog te ontvangen bijdragen van de Overheid

861.613

1.980.400

Nog te ontvangen bijdragen van het Rijk

3.693.885

Overige Overlopende activa

1.012.624

1.819.556

Vaste Passiva

-67.797.113

-64.049.663

Eigen vermogen

-43.482.761

-39.856.501

Eigen vermogen: Algemene reserve

-29.600.606

-29.995.256

Eigen vermogen: Bestemmingsreserves

-7.673.136

-7.922.930

Eigen vermogen: Saldo van Rekening

-6.209.019

-1.938.315

Voorzieningen

-4.297.312

-3.832.297

Voorziening voor bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen

-210.000

Voorzieningen ter egalisering van kosten

-417.586

-427.401

Voorzieningen voor middelen van derden, bestemming is gebonden

-2.689.150

-2.964.304

Voorzieningen voor verplichtingen en risico's

-980.576

-440.592

Vaste schuld

-20.017.040

-20.360.865

Vaste Schuld : Onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige fin instellingen

-19.200.000

-20.350.000

Vaste schuld: Waarborgsommen

-817.040

-10.865

Vlottende Passiva

-9.215.896

-13.050.392

Vlottende schuld

-3.619.838

-6.366.317

Vlottende schuld: Overige kasgeldleningen

-3.000.000

Vlottende schuld: Overige vlottende schulden

-3.619.838

-3.366.317

Overlopende passiva

-5.596.058

-6.684.075

Overige overlopende passiva

-1.235.318

-879.294

Overlopende passiva: vooruitontvangen bedragen van het rijk

-2.252.673

-1.549.711

Overlopende passiva: Vooruitontvangen bijdragen van overige overheid.

-2.108.067

-4.255.070

Deze pagina is gebouwd op 07/27/2023 15:02:24 met de export van 07/20/2023 11:08:24